Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tienstra Nautische Dienstverlening 

Definities

T-N-D:  nautische cursussen worden bij ons aangeboden, in zowel theoretische als praktische vorm.

Cursist: degene die zich ingeschreven heeft en de cursus voldaan heeft om een theoretische dan wel praktische (vaar)les te volgen van T-N-D

Docent: degene die vanwege of namens IHWO bv de theoretische dan wel praktische (vaar)les verzorgt.

Toepasselijkheid

1. Mondelinge overeenkomsten zijn pas dan geldig, wanneer zij via het boekingssysteem van T-N-D daadwerkelijk zijn omgezet in een reservering. Pas na betaling van de reservering is de boeking ook geldig. Mocht de cursist vinden dat de gemaakte afspraken daarin niet correct zijn weergegeven, dan dient hij/zij zich onmiddellijk met T-N-D in contact te stellen om aan te geven welke afspraken er volgens hem/haar anders zijn dan overeengekomen.

2. Cursussen van T-N-D worden aangeboden zonder examenkosten, inclusief leermiddelen en zonder lunch of overige consumpties, tenzij dit specifiek bij de betreffende cursus is vermeld.

De overeenkomst

1. Na het kiezen van een cursus, het reserveren van een datum en het betalen van de cursus ontvangt de cursist een bevestiging per mail. Deze bevestiging bevat de gemaakte afspraken en dient goed te worden gecontroleerd.

2. Voor alle cursussen geldt dat er een minimum en maximum aantal deelnemers per cursus wordt vastgesteld. Mocht het minimum aantal cursisten van de betreffende cursus 5 dagen voor aanvang van de cursus niet zijn behaald, dan vervalt deze cursusdag. Cursist heeft dan het recht om (zonder kosten) een andere cursusdag uit het dan op T-N-D.nl

gepubliceerde cursusoverzicht te kiezen. Mocht daar geen cursusdatum tussen zitten die voor de cursist mogelijk is, dan kan hij om restitutie van het cursusgeld verzoeken, hetgeen door T-N-D binnen 14 dagen na schriftelijk verzoek daarom voldaan zal worden. Het verzoek daartoe dient het reserveringsnummer, de oorspronkelijke cursusdatum, de naam van de cursist en de IBAN-gegevens te bevatten waar het retourbedrag op gestort kan worden.

3. Annulering kan ook geschieden, nadat al door T-N-D te kennen is gegeven aan cursist dat de cursus voldoende deelnemers heeft en dus zal doorgaan.

Betalingsvoorwaarden

Cursussen van T-N-D dienen bij boeking voldaan te worden en in elk geval altijd vóór aanvang van de cursus. Boekingen en reserveringen zijn pas definitief na betaling van de cursus. Cursist kan geen rechten ontlenen aan het reserveren van een cursusdatum, zolang de cursus niet volledig is voldaan.

Algemene voorwaarden T-N-D.

Annulering

Annulering van de cursus is uitsluitend mogelijk onder de volgende voorwaarden:
 20% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering tot 3 (drie) maanden voor aanvang van de cursus

 50% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering tot 1 (één) maand voor aanvang van de cursus

 100% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering binnen 1 (één) maand voor aanvang van de cursus

In alle gevallen met een minimumbedrag van € 25,-.

Bij annulering kan de cursist verzoeken om een inplaatsstelling door een andere cursist aan te wijzen die op dezelfde dag/dagen de cursus zal volgen. Indien hier geen redelijke bezwaren tegen zijn, zal T-N-D hiermee akkoord gaan en zal T-N-D € 25,– in rekening brengen voor het wijzigen van de gegevens van de cursist.

Rechten en plichten van de ondernemer

1. T-N-D zal zorgdragen voor een adequate, ter zake doende en juist theoretische en/of praktische (vaar)les.

2. T-N-D zorgt ervoor dat praktijklessen voldoen aan de eisen die daaraan door de overheid gesteld worden en dat het vaartuig geschikt is voor de betreffende activiteit. T-N-D draagt zorg voor alle benodigde veiligheidsmiddelen.

3. Indien wordt lesgegeven op een vaartuig van of namens T-N-D, zijn de kosten van brandstof, verzekering en overige direct bij de les betrokken kosten voor rekening van T-N-D.

4. Het meenemen van eigen materiaal aan boord van het schip geschiedt altijd voor eigen rekening en risico van de cursist.

5. Indien de weersomstandigheden een adequate vaarles bemoeilijken, zullen partijen gezamenlijk een alternatief lesprogramma vaststellen

Rechten en plichten van de consument

1. Indien les wordt gegeven op een eigen schip van de cursist zijn alle kosten van brandstof, verzekering, brug- en havengelden en overige directe of indirecte kosten voor rekening van de cursist. Cursist dient de noodzakelijke verzekeringen voor aansprakelijkheid en cascoschade te hebben afgesloten.

2. Alle cursisten die deelnemen aan de cursus dienen nuchter te zijn (geen drugs of alcohol te hebben gebruikt in de 8 uur voor aanvang van de les) en minimaal 18 jaar te zijn. Indien de cursist medische beperkingen heeft die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de cursist dan wel de veiligheid tijdens de les, dient de cursist de docent hiervan voor aanvang van de les op de hoogte te stellen.

3. De cursist dient in alle gevallen de aanwijzingen van de docent op te volgen. Wordt hieraan geen gehoor gegeven, dan zal de docent de cursist éénmaal wijzen op dit artikel in de algemene voorwaarden. De tweede maal zal de cursist verzocht worden de les te verlaten, zonder dat de cursist recht heeft op restitutie van (een deel van) de lessen.

Correspondentie

Ter zake doende correspondentie (wijzigingen, annuleringen, klachten) kunnen uitsluitend schriftelijk (ook digitaal) met T-N-D gevoerd worden en dienen tijdig gedaan te worden. Klachten dienen binnen 7 dagen na de klachtenswaardige activiteit te worden gedaan.